VAŽNO: Zahtjev za materijalnu odštetu od Vlade Holandije

2. septembar 2019. g.     Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa     RTLNiewus

Napomena: Lica koja su ranije predala dokumentaciju po istom osnovu, moraju dostaviti novi set dokumenata, sa ispunjenim Upitnikom!

Na temelju konačne presude u slučaju "Moeders van Srebrenica" (Majke Srebrenice), koju je izrekao Vrhovni sud Holandije (Hoge Raad der Nederlanden) na zasjedanju održanom 19. jula 2019. godine u Den Haagu, Udruženje "Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa" pokrenulo je akciju prikupljanja informacija i dokumentacije na osnovu koje će zatražiti materijalnu kompenzaciju za porodice oko 350 osoba koje su pripadnici holandskog bataljona (DUTCHBAT) 13. jula 1995. godine istjerali iz UN-ove baze "Charlie", znajući da će biti ubijeni. Predali su ih, bespogovorno, u ruke zločincima.

Ovom prilikom upućujemo poziv svim srodnicima i supružnicima da se uključe u akciju ažuriranja liste muških osoba iz baze Charlie i popune Upitnik koji će omogućiti pokretanje pravnog procesa s ciljem dobivanja materijalne odštete za njihove ubijene sinove, braću i muževe. Smatramo da je važno da budete upoznati sa slijedećim činjenicama:

Pravo na pojedinačnu novčanu odštetu imaju potražitelji = svi najbliži srodnici (otac, majka, braća, sestre), supružnici i djeca osoba čija su imena navedena u dokumentu Lista osoba prisutnih u bazi UN-a 13. jula 1995. Svim potražiteljima pripada isti iznos kompenzacije i neće biti umanjen ni uskraćen u slučaju da za nastradalog odštetu traži nekoliko članova porodice istovremeno.
Za upućivanje zahtjeva za potraživanje naknade štete u Vaše ime, potrebno je da ispunite i našem Udruženju dostavite Upitnik, dostupan za preuzimanje u odjeljku "Dokumenti" na našoj web stranici. Uz popunjeni Upitnik, potrebno je dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje srodstvo ili bračnu vezu. U tom smislu, roditelji, braća i sestre i djeca žrtava iz baze Charlie trebaju dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih ('rodni list'), a supružnici Izvod iz matične knjige vjenčanih ('vjenčani list'). Ukoliko je nastradali srodnik identificiran i ukopan, priložiti Izvod iz matične knjige umrlih ('smrtni list'). Ukoliko je nastradali bio uposlen u prijeratnom periodu, donijeti PIO/MIO izvod od radnom stažu. Konačno svaka osoba koja podnosi zahtjev, svaki potražitelj, treba donijeti i podatke o bankovnom računu na koji će eventualna kompenzacija biti uplaćena.
DOKUMENTI
Upozorenje: Ljubazno molimo sve zakonske nasljednike (potražitelje) da prilikom dostavljanja podataka o bankovnom računu ne dostavljaju fotokopije debitnih/kreditnih kartica! Referent i Udruženje će po svaku cijenu pokušati da zaštite vašu privatnost i spriječe svaku zloupotrebu, ali to najprije morate učiniti vi sami. U tu svrhu, sva ranije prikupljena dokumentacija će biti nanovo pregledana i eventualni dokumenti koji otvaraju mogućnost zloupotrebe biti uništeni. [Rusmir Gadžo]
Prikupljenu i potpunu dokumentaciju [koja obuhvata: rodni list, vjenčani list, potvrda o radnom stažu, smrtni list, potvrda o statusu nestale osobe, sudsko rješenje o proglašenju osobe umrlom, podaci o bankovnom računu potražitelja] dostaviti lično ili putem pošte na slijedeću adresu:
Udruženje Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa
Nedima Filipovića 17, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme Udruženja: od ponedjeljka do petka, od 12.00 do 15.00h

Ukoliko se na priloženoj listi ne nalazi ime Vašeg srodnika, supružnika ili osobe za koju pouzdano znate i možete dokazati da je iz baze UN-a predata u ruke vojnicima VRS, kontaktirajte našeg referenta putem telefona ili e-maila, kako bismo dopunili postojeću listu i uvrstili Vaše ime na listu zakonskih nasljednika/potražitelja naknade štete.

U konačnom obrazloženju ranije spomenute presude stoji da je Holandija po dva osnova djelovala "protupravno" (u izvornom tekstu "unlawfully"). Najprije, dopustila je pripadnicima Vojske Republike Srpske da u kolonama izvedu stanovništvo koje je zatražilo spas u krugu baze "Charlie" u Potočarima i time omogućila odvajanje žena i muškaraca - koji će time biti poslani u smrt. Nadalje, djelimično je odgovorna za smrt oko 350 muških lica, koje su 13. jula 1995. pripadnici holandskog bataljona (DUTCHBAT) protjerali iz UN-ove baze znajući da će biti ubijeni. Time im je, prema ocjeni suda, uskraćena šansa od 30 procenata da prežive. Sud se u skladu s time očitovao da je Holandija odgovorna za 30 posto štete koje su preživjeli članovi njihovih porodica pretrpili. U januaru ove godine Generalni zastupnik Vrhovnog suda izdao je neobavezujuće mišljenje u kojem presudu iz 2017. godine smatra iracionalnom i da ona ne može biti održiva. Potvrđena je ranije izrečena presuda Žalbenog suda u Den Haagu, po kojoj je Holandija djelimično odgovorna za smrt oko 350 Srebreničana ubijenih u julu 1995. godine, ali ovaj put u manjem omjeru, samo 10, u odnosu na ranijih 30 procenata.